Skip to content

Top 29 ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ thechillisource.net.

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า: ประโยชน์ที่คุณต้องรู้

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า วีซ่าเป็นเอกสารสำหรับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งในบางกรณีอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ยังมีประเทศบางประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางชาวไทยสามารถเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่าหรือประทังวีซ่าก่อน 1. ประเทศที่มีการตกลงร่วมกันในการยกเว้นวีซ่า มีหลายประเทศที่ได้ทำการตกลงร่วมกันในการยกเว้นวีซ่า หรือให้สิทธิ์ในการเข้าชมกัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า และประเทศเหล่านี้ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเพื่อใช้ในการติดต่อหากมีเรื่องสำคัญ เหล่านี้รวมถึง บราซิล, ไอร์แลนด์, ฮองกง, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และเกาหลีใต้ 2. การเดินทางไปยังประเทศในบริเวณเดียวกัน ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในบริเวณเดียวกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ สามารถไปเยือนเมืองพม่าเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า… Read More »ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า: ประโยชน์ที่คุณต้องรู้