Skip to content

Top 93 ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2562

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2562 อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ thechillisource.net.

รถเก๋งกับ4ประตูภาษี​ต่างกันมากนะ​ คิดก่อนซื้อ 1440p

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2562: การปรับเปลี่ยนและสิ่งที่คุณต้องรู้

ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2562 1. การเปลี่ยนแปลงภาษีรถยนต์ตามปีปฏิทิน ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่หน่วยงานอปท. สำนักงานราชการคลังจัดตั้งภาษีรถยนต์โดยจัดแบ่งตามประเภทของรถยนต์และขนาดเครื่องยนต์ ซึ่งมีการขยายและปรับตัวแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนระดับภาษีรถยนต์ตามปีปฏิทิน โดยกฎระเบียบภาษีรถยนต์แห่งชาติจะปรากฏขึ้นในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป 2. โครงสร้างภาษีรถยนต์ตามจำนวนประตู โครงสร้างภาษีรถยนต์ตามจำนวนประตูเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณภาษีรถยนต์แต่ละปี ในปี 2562 โครงสร้างภาษีรถยนต์ตามจำนวนประตูมีดังนี้… Read More »ภาษีรถยนต์ 4 ประตู 2562: การปรับเปลี่ยนและสิ่งที่คุณต้องรู้