Skip to content

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า: ประโยชน์ที่คุณต้องรู้

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

วีซ่าเป็นเอกสารสำหรับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งในบางกรณีอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ยังมีประเทศบางประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางชาวไทยสามารถเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่าหรือประทังวีซ่าก่อน

1. ประเทศที่มีการตกลงร่วมกันในการยกเว้นวีซ่า

มีหลายประเทศที่ได้ทำการตกลงร่วมกันในการยกเว้นวีซ่า หรือให้สิทธิ์ในการเข้าชมกัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า และประเทศเหล่านี้ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเพื่อใช้ในการติดต่อหากมีเรื่องสำคัญ เหล่านี้รวมถึง บราซิล, ไอร์แลนด์, ฮองกง, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, และเกาหลีใต้

2. การเดินทางไปยังประเทศในบริเวณเดียวกัน

ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในบริเวณเดียวกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ สามารถไปเยือนเมืองพม่าเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และเอกสารที่จำเป็นคือหนังสือเดินทาง และเอกสารประจำตัว

3. ประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนวีซ่าทั้งสองฝ่าย

บางประเทศมีการแลกเปลี่ยนวีซ่าระหว่างกัน อาจเป็นแบบบล็อกบางส่วน หรือตั้งแต่สิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน ก็อาจทำการเปิดและยกเว้นค่าวีซ่าได้ นอกจากนี้ ก็ยังมีประเทศอื่นๆ ที่ต้องการผู้เดินทางไปพยามทำวีซ่าของอีกประเทศที่ยกเว้นวีซ่าเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้

4. ประเทศที่มีการเฉพาะกาลในการเข้าชม

ในบางประเทศเฉพาะกาล ผู้เดินทางจะได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าชม กล่าวคือในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้เดินทางสามารถเข้าชมและเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

5. ประเทศที่ไม่มีภัยคุกคามเชิงรัฐ

บางประเทศไม่ให้วีซ่าเพราะไม่มีความเสี่ยงทางการรัฐ หรือไม่มีภัยคุกคามร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศ ดังนั้นผู้เดินทางสามารถไปเยือนและอาศัยอยู่ในประเทศนั้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า

6. การเข้าชมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ในบางกรณีผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสามารถเข้าชมประเทศหนึ่งๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยเงื่อนไขในการยกเว้นนี้อาจจะมีอย่างเช่นการทำสัญญาธุรกิจกับบุคคลหรือบริษัทในประเทศที่ต้องการเข้าชม หรือมีการชดเชยทางการเงิน

7. ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นที่ได้รับการอนุมัติ

ในบางกรณีผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางไปหรืออาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ อาจมีหนังสือเดินทางสำหรับกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทางที่ไม่ต้องขอวีซ่า ตัวอย่างเช่นผู้ถือหนังสือเดินทางของอาเซียน ซึ่งบางประเทศพลเอกถือหนังสือเดินทางของอาเซียนสามารถเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายชื่อได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

8. การเข้าชมเพื่อการศึกษาหรือการอบรม

มีบางประเทศที่อนุญาตให้นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเข้าชมเพื่อการศึกษาหรือการอบรมได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ด้วยเงื่อนไขในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ กองทัพเรือออสเตรเลียเช่นนี้มีกิจกรรมปีที่ต้องใช้ผู้เข้าชมจากต่างประเทศ เช่นการอบรมเพื่อการพ้นภัยในท้องทะเล

9. ประเทศที่มีโปรแกรมวีซ่าตุลาการ (Visa Waiver Program)

บางประเทศอาจมีโปรแกรมวีซ่าตุลาการซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ โดยทำให้ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง ตัวอย่างที่ดังกล่าวคือโปรแกรมวีซ่าตุลาการสหรัฐอเมริกา (ESTA) โดยผู้ที่มีสัญชาติจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นใช้สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ตัวอย่างบางประเทศที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวคือประเทศตุรกี สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด

หนึ่งในประเทศที่ยากที่สุดในการขอวีซ่าคือโปรแกรมคลับโปรแกรมวีซ่าคลับ (VWP) ของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีสัญชาติของโปรแกรม VWP อาจต้องมีการกำหนดวีซ่าอื่น ๆ ก่อนการเดินทาง ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนการขอวีซ่าสามารถมีการนำเสนอสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

ยุโรป ไม่ต้องขอวีซ่า

ในยุโรป มีหลายประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง ค่าโดยสาร การเดินทางไม่เป็นปัญหาหลัก เพราะเกือบทุกประเทศในยุโรปต่างก็สามารถเป็นผู้เดินทางชาวไทย

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | Ep.16

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า ประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด, ยุโรป ไม่ต้องขอวีซ่า, ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทย ล่าสุด, 72ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า, ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023, ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023, ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย, รายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16
อัปเดต 2023 พาสปอร์ตประเทศไทย ไม่ง้อวีซ่า ไปไหนได้บ้าง | ลองเล่า | EP.16

หมวดหมู่: Top 29 ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

ดูเพิ่มเติมที่นี่: thechillisource.net

ประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด

ประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด

การขอวีซ่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องผ่านเมื่อต้องการเดินทางไปประเทศอื่น ๆ เพื่อทำธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือติดต่อกับคนที่อยู่ในต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ขอวีซ่าได้อย่างง่ายดาย บางประเทศจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และความยุ่งยากสูงมาก นี่คือประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด ในบทความนี้เราจะพิจารณาแต่ละประเทศและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง มาได้พร้อมกัน

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกระบวนการขอวีซ่าที่ซับซ้อนที่สุดในโลก โดยมีหลายประเภทของวีซ่าต่างกันไป เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าขั้นพื้นฐาน ฯลฯ นอกจากนี้ การขอวีซ่าอเมริกายังต้องผ่านการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบประวัติเจ้าของวีซ่าที่ต้องไปเยี่ยมในซิดนีย์ ตรวจสอบสะเติมประวัติของคนที่สนธยากับผู้ประกอบการที่สนใจมองหาคนตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกา

การขอวีซ่าที่ยากลำบากในประเทศสหรัฐอเมริกามักเกิดขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นในอดีตไม่น้อย ซึ่งส่งผลให้บางกลุ่มคนยากที่จะขอวีซ่าได้

2. ประเทศรัสเซีย
ประเทศรัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยากต่อการขอวีซ่า การขอวีซ่าในประเทศนี้ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนเช่นกัน จุดประสงค์ของคุณในการเดินทาง จะต้องหลากหลายและกระชับที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำธุรกิจ

นอกจากนี้ การขอวีซ่าในประเทศรัสเซียยังต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งประวัติพยาน การค้นคว้าวีซ่าก่อนหน้านั้น การตรวจสอบการเดินทาง ซึ่งลำดับแรกนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้ขอวีซ่าในประเทศรัสเซียยาก

3. ประเทศอินเดีย
อินเดียเป็นประเทศที่ขอวีซ่ายากและต้องใช้เวลามากที่สุด การขอวีซ่าในประเทศนี้อาจใช้ระยะเวลานานถึงหลายเดือน ลักษณะการขอวีซ่านี้ว่ากาลเวลานานนั้น เกิดจากพื้นฐานที่ซับซ้อน การดูแลมืออาชีพและตัวต้านทานทางทางกฎหมายที่เข้มงวด

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังมีการจำกัดเวลาของวีซ่าและจำกัดจำนวนคนที่ขอวีซ่าได้ในแต่ละปี ซึ่งอาจทำให้การขอวีซ่าในประเทศนี้ยากที่สุดอีกด้วย

FAQs:

คำถาม: มีประเทศใดอื่น ๆ ที่การขอวีซ่ายากอีกมาก?
คำตอบ: อีกประเทศหนึ่งที่ยากต่อการขอวีซ่าคือ ประเทศจีน เรื่องยากที่สุดของการขอวีซ่าในประเทศจีนคือในการตรวจสอบความซับซ้อนของข้อมูลอัตราภาษีส่วนตัว การตรวจสอบการชำระหนี้ ความการดีงานและรายได้ต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบปริมาณการเดินทางของคนข้ามพรมแดน เนื่องจากมีการตรวจสอบพ้นพรมแดนในด้านต่าง ๆ

คำถาม: มีประเทศใดที่การขอวีซ่าง่ายที่สุด?
คำตอบ: ประเทศที่มีกระบวนการขอวีซ่าที่ง่ายที่สุดคือประเทศเดนมาร์ก นอกจากขั้นตอนและเอกสารประเภทพื้นฐานทั่วไปแล้ว ประเทศเดนมาร์กยังยอมรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารเดิมแทนสำเนาจริงและยังไม่ต้องทิ้งเอกสารต้นฉบับที่บางประเทศต้องทำ

คำถาม: มีวิธีใดที่ช่วยให้การขอวีซ่าเป็นเรื่องง่ายขึ้นในประเทศที่ยากต่อการของ?
คำตอบ: หากต้องการให้กระบวนการขอวีซ่าเป็นเรื่องง่ายขึ้นในประเทศที่ยากต่อการขอวีซ่า สิ่งที่คุณควรทำคือจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้อง และตรวจสอบความขัดข้องต่อกฎหมาย นอกจากนี้คุณควรติดต่อสถานทูตหรือผู้ควบคุม และให้มั่นใจว่าคุณได้รับคำแนะนำและคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็ว

การขอวีซ่าในประเทศต่าง ๆ อาจเป็นกระบวนการที่ยากและซับซ้อนตามประเภทและประเทศที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการเตรียมตัวสำหรับการขอวีซ่า เอาใจใส่กับขั้นตอน ตรวจสอบเอกสารที่ต้องคัดลอกและยอมรับวิธีการตรวจสอบที่ใช้ของประเทศที่คุณสนใจ นอกจากนี้ยังติดตามคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ทันสมัย เพื่อให้การขอวีซ่าเป็นเรื่องง่ายขึ้น และเตรียมตัวสำหรับการตั้งคำถามเพิ่มขึ้นที่สถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอคำปราศรัยจากคนที่ผ่านการขอวีซ่าในประเทศนั้น ๆ มาก่อนเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลแนะนำแบบแท้จริง

ยุโรป ไม่ต้องขอวีซ่า

ยุโรป ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางที่สมบูรณ์แบบในเอเชียตะวันออก

ในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวและการเดินทางไปยังต่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสำหรับคนหลายๆ คน เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ จะเป็นโอกาสที่พักผ่อน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และพบเจอกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจากประเทศตนเอง ยุโรปเป็นหนึ่งในทวีปที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายต้องการไปสัมผัส ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ในการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่น ของที่ระลึก ฐานที่อันดับโลก อาหารสำเร็จรูปที่แตกต่างกันทั่วทั้งทวีป ภารกิจท่องเที่ยวในยุโรปก็เหมาะกับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์นี้

ในอดีต การท่องเที่ยวไปยังยุโรปอาจเป็นเหตุให้คุณต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าและเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางก่อนไปถึงประเทศปลายทาง แต่ในปัจจุบันนี้ หากคุณเป็นพลเมืองจากเอเชียตะวันออกและต้องการไปยุโรป คุณอาจได้รับประโยชน์จากนโยบายยุโรปที่ไม่ต้องขอวีซ่า (visa-free) ซึ่งให้คุณเดินทางไปยังบางประเทศในยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

นโยบายยุโรปที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเอเชียตะวันออก
ยุโรปทำให้การเดินทางไปยังประเทศบางแห่งเป็นไปได้อย่างง่ายดายกว่าเคยโดยเฉพาะสำหรับพลเมืองจากเอเชียตะวันออกที่มี คือ ไทย มาเลเซีย ซิงค์เกอร์ อินโดนีเซีย และบาห์เรน โดยเมื่อกลับมาอ้างว่าประเทศเหล่านี้ไม่ต้องขอวีซ่า (visa-free) คุณจะสามารถเดินทางไปยังประเทศบางแห่งได้โดยไม่ต้องลงนามขอมาที่สถานฑูตสัญชาติไทยบนท้องถนน

หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวไปยังยุโรป คุณควรทราบว่าท่านเองหรือคนในครอบครัวของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ต่างไปกันไปว่าต้องการวีซ่าหรือไม่ การสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า สถานิตย์ว่าข้อมูลของคุณล่วงหน้าเพียงพอ ถึงขนาดที่คุณควรทำวิธีการขอยกเว้นวีซ่า (visa waiver) หากคุณค้นพบว่ามีประโยชน์ที่รองรับการขอยกเว้นวีซ่า คุณจะได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถดำเนินการได้ก่อนจากองค์กรของท่าน

การยกเว้นวีซ่าในยุโรปสำหรับเดินทางจากเอเชียตะวันออกควรหันมาศึกษาข้อกำหนดในแต่ละประเทศอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศยุโรปอาจจะมีพฤติกรรมตัวกรณีอันบ่อยครั้งดังนี้

เดินทางไปยังกลุ่มประเทศซีการ์ดอิเพรส
หลายประเทศในยุโรปกลุ่มทางตะวันตกที่ไม่ต้องขอวีซ่าอาจผูกมัดไว้อย่างเข้มงวด แต่ในทางกลับกันเกือบทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องขอวีซ่าจากคุณซึ่งถือหลักเศรษฐกิจอยู่ในเกรงกลัวดังกล่าว

เดินทางไปยังประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย ครอเชีย และซาเนีย
ประเทศบางแห่งในยุโรปยังคงยึดถือการหลักเศรษฐกิจ ซีการ์ดบีเนีย (Schengen) ซึ่งแสดงว่าคุณต้องได้รับวีซ่าหนึ่งใบเพื่อเข้าสู่สหภาพยุโรป แต่ยังต้องได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศปลายทางของคุณด้วย

เดินทางไปยังประเทศกรีซ
กรีซมีรูปแบบการเดินทางแบบที่ซับซ้อนและห่างหายไปจากที่พักอื่นๆ ในสหภาพยุโรป เพราะการหลักเศรษฐกิจของกรีซจะยังหลอมรวมอยู่กับนโยบายบีเนีย (Schengen) ผูกมัดแบบหนึ่ง

ผลกระทบของนโยบายนี้เมื่อเทียบกับเดินทางไปยังยุโรป
นโยบายนี้มีผลกระทบในหลายด้านของการท่องเที่ยวและการเดินทางของคุณ ผู้เข้าเยือนที่ถูกประกาศว่าไม่ต้องขอวีซ่า (visa-free) อาจต้องดำเนินการขอยกเว้นวีซ่าเพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศปลายทางของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

หากคุณได้รับประโยชน์จากนโยบายยุโรปที่ไม่ต้องขอวีซ่า คุณควรตรวจสอบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประเทศ และสิ่งอื่นๆ ที่คุณต้องรู้เมื่อเดินทางไปยังยุโรป

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันมาจากเอเชียตะวันออกและต้องการเดินทางไปยังยุโรป ฉันต้องตรวจสอบกฎระเบียบการต้องขอวีซ่าหรือไม่?
– ใช่ คุณควรตรวจสอบกฎระเบียบการต้องขอวีซ่าของประเทศปลายทางในยุโรปที่คุณกำลังคาดหวังที่จะเดินทางไปยังแต่ละประเทศ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการติดต่อสถานฑูตสัญชาติไทยแต่ละแห่ง

2. การเดินทางยังคงต้องเป็นกำลังใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องขอวีซ่าในยุโรปหรือไม่?
– ใช่ เอกสารที่ไม่จำเป็นใช้ในการขอวีซ่าทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องผ่านกระบวนการขอวีซ่าที่ซับซ้อนและเสียเวลา ซึ่งทำให้การเดินทางไปยังยุโรปง่ายขึ้นและสะดวกสบายขึ้น เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ต้องการท่องเที่ยวในยุโรป

3. วันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเทศกาลมีผลต่อยุโรปที่ไม่ต้องขอวีซ่าหรือไม่?
– ขึ้นอยู่กับประเทศแต่ละแห่ง ในบางครั้งการเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเทศกาลอาจมีการเพิ่มขึ้นในปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ ดังนั้นการคำนวณเวลาเดินทางและการสำรองที่พักล่วงหน้าจะเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการท่องเที่ยวของคุณ

4. วีซ่ายุโรปที่ไม่ต้องขอมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน?
– นโยบายที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเอเชียตะวันออกมีผลสำหรับประเทศบาดาเจ เซอร์เบีย กรีซ อิสราเอล โมนาโก ลหุโนเซ็ด ไนจีเรีย มาซิโดเนีย มอลตา มอลโดวา มอนเตเนโกร โรมาเนีย และอุรุกวัย ซึ่งหลักเศรษฐกิจของผู้โดยสารจากประเทศเหล่านี้ยังขึ้นกับข้อกำหนดของเขตบาดาเจ การตรวจสอบวีซ่าและข้อกำหนดการท่องเที่ยวทั้งหมดของแต่ละประเทศเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคุณวางแผนที่จะเดินทางไปยังยุโรปที่ไม่ต้องขอวีซ่า

5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยุโรปที่ไม่ต้องขอวี

ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทย ล่าสุด

ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทย ล่าสุด

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยได้รับข่าวดีจากประเทศบาหลี เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดให้เดินทางไปยังประเทศนี้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนแล้ว การประกาศนี้ถือว่าเป็นข่าวดีใหญ่เพียงอย่างใดสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจในไทยที่ต้องการมีประสบการณ์การเดินทางในประเทศบาหลี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปยังประเทศบาหลี นอกจากไม่ต้องขอวีซ่าก็ยังต้องใช้เอกสารอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางและความปลอดภัย ดังนี้

1. หนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องยังไม่หมดอายุก่อนวันกลับ นอกจากนี้ หนังสือเดินทางต้องมีอย่างน้อย 2 หน้าว่าง ซึ่งจะใช้เพื่อติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (CDC) ในกรณีที่เกิดปัญหาสุขภาพระหว่างเดินทาง

2. ต้องมีตั๋วเครื่องบินเที่ยวไป-กลับ โดยตั๋วเจ็ทและตั๋วขึ้นเครื่องจะต้องเป็นกระบวนการรับรองยืนยันว่าผู้โดยสารปราศจากอาการป่วยและมีความน่าเชื่อถือในการทำตั๋วเครื่องบิน

3. ต้องพิจารณาการจองที่พักที่ได้รับการรับรองและยืนยัน โดยที่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าพักจะต้องชำระก่อนการเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับจากตำแหน่งทางธุรกิจหรือที่พัก ที่เชื่อถือได้จะต้องเจ้าเงินประจำที่ประเทศต้นทางไปยังประเทศต้นทางได้รับอนุญาตจากธนาคารหรือกองทุน

5. นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ได้รับอนุญาตจะต้องลงทะเบียนพร้อมได้รับการติดตามจากรัฐบาลในบาหลี เพื่อตรวจสอบว่าไม่ป่วยติดเชื้อเชิงรุกหรือไม่

6. นอกจากนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่แต่ละประเทศกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งในที่สาธารณะและกลุ่มคนหรือสถานที่ท่องเที่ยว

การเปิดให้ไทยได้เดินทางไปยังประเทศบาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่าข้อยกเว้นจะส่งผลกระทบต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักศึกษา นักธุรกิจ หรือแม้แต่ชาวเกาะไทยทั่วไป ว่ากันว่าได้กลายเป็นกระบวนการทำธุรกิจที่ทำให้บาหลีมีชื่อเสียงเป็นประเทศท่องเที่ยวและที่พักยอดนิยม หรือแม่นมาแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่กรอบวีซ่าสี่เหลี่ยมพานิช (VWP) สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ถือเป็นยอดนิยมสูงสุดที่แต่นักท่องเที่ยวในไทยอยากไปติดอยู่ในระยะยาว ความสะดวกสบายนี้เกิดจากยากที่จะต้องขอวีซ่าที่หนึ่ง แก้ว่ายากขึ้นเมื่อไม่วีซ่าให้ไทยกับประเทศอื่น การดำเนินการนี้ล่อให้นักบินเริ่มสนใจเที่ยวบาหลีมากขึ้น อาจจะทำให้ทั้งสองประเทศประสบปัญหาในการเริ่มต้นเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าในตอนนี้โรคจะมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดการกระทบจากเรื่องขยายสถานการณ์การดับเพลิงมาสู่โลกกลาง

ความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้น แม้ว่าการเปิดประตูใหม่นี้จะทำให้บาหลีกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมและอาจเป็นอนาคตในการท่องเที่ยว แต่ปัญหายังคงอยู่เมื่อความต้องการของไทยไม่สามารถเข้าถึงได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถาม 1: ประเทศอื่นที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทยคืออะไรบ้าง?

ตอบ: นอกจากประเทศบาหลี ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่ยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทย เช่น ไต้หวัน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เกรเซีย บุรีนีญา เมียนมา เฟรนช์ พอลินีเซีย มอริเชียส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี เยอรมนี กัฟริเกรเนตส์ อิเควทอเรียล กาตาร์ แอฟริกาใต้ กัวเตมาลา เอกวาดอร์ อุรุกวัย โมลดาวา พวกนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพียงไม่กี่ประเทศในรายชื่อ

คำถาม 2: มีเงื่อนไขอะไรบ้างสำหรับการเดินทางไปประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทย?

ตอบ: นอกจากการไม่ต้องขอวีซ่า คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ยังไม่หมดอายุ ต้องมีตั๋วเครื่องบินเที่ยวไป-กลับ ต้องพิจารณาการจองที่พักที่ได้รับการรับรองและยืนยัน ต้องชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางและแผนกการของสินค้าที่ถูกกำหนด นอกจากนี้ยังต้องลงทะเบียนพร้อมได้รับการติดตามจากรัฐบาลในประเทศในเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่คุณเลือกเดินทางไป

คำถาม 3: อะไรคือความสำคัญของการยกเว้นวีซ่าให้ไทย?

ตอบ: การยกเว้นวีซ่าให้ไทยเป็นประโยชน์มากสำหรับประชากรทั้งสองประเทศหากผู้เข้าร่วมท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไปสัมผัสประสบการณ์ทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้แล้วยังสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจในทั้งสองภาคส่วน
ในภาพรวม การยกเว้นวีซ่าให้ไทยสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และความเข้าใจต่อกันระหว่างประชาคมอาเซียน และสะท้อนถึงฟรีแลนซ์ในการเคลื่อนย้ายของคนในภูมิภาคผ่านการเงินหรือการวาดเส้นการเดินทาง

มี 45 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า.

ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการ ขอวีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการ ขอวีซ่า
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว - Phụ Tùng Ô Tô Cpa
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว – Phụ Tùng Ô Tô Cpa
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว - Phụ Tùng Ô Tô Cpa
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว – Phụ Tùng Ô Tô Cpa
Update! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า
Update! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2018 สำหรับคนไทยมีที่ไหนบ้าง มาอัปเดตข้อมูล 32 ประเทศล่าสุด - Pantip
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2018 สำหรับคนไทยมีที่ไหนบ้าง มาอัปเดตข้อมูล 32 ประเทศล่าสุด – Pantip
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย - Mushroom Travel
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย – Mushroom Travel
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า - Skyscanner Thailand
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า – Skyscanner Thailand
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการ ขอวีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการ ขอวีซ่า
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
เปิดลิสต์ หนังสือเดินทางทรงอิทธิพล 2564 เดินทางได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าสูงสุด - Marketeer Online
เปิดลิสต์ หนังสือเดินทางทรงอิทธิพล 2564 เดินทางได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าสูงสุด – Marketeer Online
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว - Phụ Tùng Ô Tô Cpa
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว – Phụ Tùng Ô Tô Cpa
เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี 32 ประเทศฟรีวีซ่า คนไทยผ่านฉลุย | Changtrixget
เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี 32 ประเทศฟรีวีซ่า คนไทยผ่านฉลุย | Changtrixget
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
เผยอันดับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | 21-10-58 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | Thairathtv - Youtube
เผยอันดับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | 21-10-58 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | Thairathtv – Youtube
อัปเดต 33 ประเทศที่ไปไม่ต้องง้อวีซ่า เที่ยวได้กี่วันไปดู! กรกฎาคม 2023 - Sale Here
อัปเดต 33 ประเทศที่ไปไม่ต้องง้อวีซ่า เที่ยวได้กี่วันไปดู! กรกฎาคม 2023 – Sale Here
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่า | 12 สิงหาคม, จอร์เจีย, แอฟริกาใต้
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่า | 12 สิงหาคม, จอร์เจีย, แอฟริกาใต้
ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!
ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!
Voice Tv On Twitter:
Voice Tv On Twitter: “‘หนังสือเดินทางไทย’ ไปไหนได้บ้าง? ในปี 2019 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถไปได้อย่างน้อย 74 จุดหมายปลายทางทั่วโลก โดย ไม่ต้องขอวีซ่า หรือขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (Eta) #Voiceonline อ่าน …
อยากเป็นประเทศที่ เข้ายุโรป โดยไม่ต้องขอวีซ่า มีเงื่อนไขอะไรบ้าง | Gonoguide - Youtube
อยากเป็นประเทศที่ เข้ายุโรป โดยไม่ต้องขอวีซ่า มีเงื่อนไขอะไรบ้าง | Gonoguide – Youtube
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
Infographic เปรียบเทียบวีซ่าทำงานหลังเรียนจบของประเทศต่างๆ ที่ไหนขอยาก-ง่าย และรายละเอียดอื่นๆ
Infographic เปรียบเทียบวีซ่าทำงานหลังเรียนจบของประเทศต่างๆ ที่ไหนขอยาก-ง่าย และรายละเอียดอื่นๆ
ประเทศไหน ไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า - มาสิบล็อก | Masii Blog
ประเทศไหน ไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า – มาสิบล็อก | Masii Blog
32 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่า At Once
32 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่า At Once
ประเทศฟรีวีซ่า ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ไปเที่ยวได้เลย
ประเทศฟรีวีซ่า ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ไปเที่ยวได้เลย
รู้หรือไม่? ผู้ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางไปเที่ยวไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ล่วงหน้า - Youtube
รู้หรือไม่? ผู้ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางไปเที่ยวไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ล่วงหน้า – Youtube
เศรษฐาเตรียมคุยตปท.ไทยเดินทางไม่ขอวีซ่า - Tv5Hd
เศรษฐาเตรียมคุยตปท.ไทยเดินทางไม่ขอวีซ่า – Tv5Hd
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | Knowledge, Health Knowledge, Learning
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | Knowledge, Health Knowledge, Learning
ฟรีวีซ่า Archives - The Business Plus
ฟรีวีซ่า Archives – The Business Plus
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย - Mushroom Travel
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย – Mushroom Travel
10 ประเทศวิวสวย เที่ยวสบายไปได้เลยไม่ต้องขอ
10 ประเทศวิวสวย เที่ยวสบายไปได้เลยไม่ต้องขอ “วีซ่า”
มัดรวม ประเทศเที่ยวได้ไม่ง้อวีซ่า ประเทศไหน เที่ยวได้กี่วัน เช็กเลย! กรกฎาคม 2023 - Sale Here
มัดรวม ประเทศเที่ยวได้ไม่ง้อวีซ่า ประเทศไหน เที่ยวได้กี่วัน เช็กเลย! กรกฎาคม 2023 – Sale Here
10 อันดับประเทศน่าเที่ยวรอบโลก แบบไม่ง้อวีซ่า! - Bolttech Blog - News & Updates
10 อันดับประเทศน่าเที่ยวรอบโลก แบบไม่ง้อวีซ่า! – Bolttech Blog – News & Updates
ไทยคว้าอันดับ 68 ประเทศ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลสุดในโลก ปี 2023
ไทยคว้าอันดับ 68 ประเทศ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลสุดในโลก ปี 2023
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
พาสปอร์ตไทย ไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ล่วงหน้า
พาสปอร์ตไทย ไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ล่วงหน้า
เศรษฐาเตรียมคุยตปท.ไทยเดินทางไม่ขอวีซ่า - Tv5Hd
เศรษฐาเตรียมคุยตปท.ไทยเดินทางไม่ขอวีซ่า – Tv5Hd
รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
รู้หรือไม่?? ชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
อัปเดต 34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า เที่ยวต่างประเทศได้กี่วัน ไปไหนได้บ้าง
อัปเดต 34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า เที่ยวต่างประเทศได้กี่วัน ไปไหนได้บ้าง
Life'S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้อง ไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
Life’S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้อง ไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า! อัปเดต 35 ประเทศใช้แค่พาสปอร์ตก็พอ | Eduzones | Line Today
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า! อัปเดต 35 ประเทศใช้แค่พาสปอร์ตก็พอ | Eduzones | Line Today
ประเทศไหนขอวีซ่านักเรียนง่ายที่สุด? ขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
ประเทศไหนขอวีซ่านักเรียนง่ายที่สุด? ขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
ดินแดนลูกครึ่ง วิวสวยหลักล้าน ไม่ต้องขอวีซ่า | Dream Destination
ดินแดนลูกครึ่ง วิวสวยหลักล้าน ไม่ต้องขอวีซ่า | Dream Destination
ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า - Gonoguide.Com
ประเทศที่คนไทย ไม่ต้องขอวีซ่า – Gonoguide.Com
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
Shopee Thailand On Twitter:
Shopee Thailand On Twitter: “✈ ได้เวลาวางแพลนเที่ยว! ใครอยากเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่อยากขอวีซ่า รีด่วน รวม 33 ประเทศคนไทยไปได้ ไม่ต้องขอวีซ่า ประเทศไหนไปได้กี่วัน ดูเลย! 🧳🧡 ช้อปเตรียมเที่ยว 👉 Https://T.Co/Vvyvuaubeh #Shopeeth Https://T.Co/Tayhgvad8E …
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
อัพเดท! ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 2019 - Rak Yim Tour
อัพเดท! ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 2019 – Rak Yim Tour
32 ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า | Exotic Holidays
32 ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า | Exotic Holidays

ลิงค์บทความ: ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า.

ดูเพิ่มเติม: https://thechillisource.net/arts/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *